10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் மட்டும் போதும்!!! மத்திய அரசு வேலை…

10-ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் மட்டும் போதும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அஞ்சல் துறையில் வேலை!!! எழுத்து தேர்வு கிடையாது… தமிழ்நாட்டில் அஞ்சல் துறையில் காலியாக உள்ள 3167…

x